1 . Toepassingsdomein

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de websites van Aquatel SRL (hierna Aquatel genoemd), die kunnen worden geraadpleegd op de adressen www.aquatel.be, evenals op de gegevens die op deze sites worden verzameld en / of op door Aquatel geleverde diensten. . Bepaalde delen van deze sites zijn niet toegankelijk voor het publiek maar zijn onderworpen aan specifieke toegangsvoorwaarden, zoals het portaal dat toegang geeft tot verbruiksgegevens en afrekeningen die Aquatel verzamelt en berekent op basis van afspraken met de eigenaar of de vastgoedbeheerder van een gebouw. Voor de websites van andere aanbieders, toegankelijk via links, zijn de kennisgeving en de gegevensbeschermingsverklaring van deze sites van toepassing.

Lees deze gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig door voordat u de Aquatel-websites gebruikt. We leggen onder meer uit hoe we uw persoonsgegevens beheren en cookies gebruiken. Door de Aquatel-websites te gebruiken, erkent u dat u ze grondig hebt gelezen.

 

2. Gegevensbescherming

Aquatel neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring.

Het gebruik van onze websites is in principe mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadressen) worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Houd er rekening mee dat de overdracht van gegevens via internet (bijvoorbeeld in e-mailcommunicatie) beveiligingsproblemen kan hebben. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

3. Verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot bezoekers van onze websites is, in België, Aquatel SPRL, Pont Léopold, 13 te 4800 Verviers. Wanneer Aquatel optreedt als onderaannemer, bijvoorbeeld voor klanten die haar vragen om verbruiksmetingen uit te voeren, zijn deze laatste verantwoordelijk voor de verwerking.

 

4. Accommodatie

www.aquatel.be beheert de websites in zijn hoedanigheid van technische dienstverlener die namens ons handelt en in overeenstemming met onze specificaties, terwijl het portaal wordt beheerd door het bedrijf C Consult Advice.

 

5. Wat zijn persoonsgegevens?

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door het toekennen van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatie-informatie, een online-identificatie of een of meer bijzonderheden die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon wordt als identificeerbaar beschouwd.

 

6. Welke informatie verzamelen we? Hoe gebruiken we ze?

6.1 Persoonsgegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen

Persoonsgegevens worden via deze website verzameld en vervolgens opgeslagen, mits u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van registratie, het invullen van formulieren, het versturen van e-mails of het gebruik maken van de diensten van Aquatel. We gebruiken deze gegevens voor het aangegeven doel of om te reageren op de vraag. Promotiegebruik van de gegevens vindt alleen plaats in verband met de promotie van de diensten en producten van Aquatel. Daarnaast gebruiken we de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens voor marketing- en marktonderzoekdoeleinden, om klantenondersteuning en contact mogelijk te maken. Indien nodig vragen we u ook om deel te nemen aan enquêtes die we gebruiken voor onze eigen marketing-, marktonderzoek- of publieke opinieonderzoeksdoeleinden. Mededeling aan derde partijen (vennootschappen verbonden aan Aquatel SPRL worden in deze context niet als derde beschouwd) gebeurt enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract.

 

6.2 Contactformulier

Als u ons vragen stelt via het contactformulier of online formulieren, inclusief de contactgegevens die u ons heeft verstrekt, worden deze gegevens opgeslagen om de vraag en vervolgvragen te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

6.3 Persoonlijke gegevens die we automatisch van deze websites verzamelen

Telkens wanneer u de websites van Aquatel bezoekt of een e-mail ontvangt en op een daarin vermelde link klikt, kan Aquatel automatisch bepaalde informatie over u verzamelen, ongeacht of u onze diensten al dan niet gebruikt.

Wanneer u deze websites bezoekt, registreert Aquatel alleen een verkort IP-adres van de aanvragende computer en de website van waaruit u de onze bezocht heeft. Tijdens uw bezoek worden de toegangsdatum, de namen van de opgevraagde bestanden, de URL, de HTTP-antwoordcode, de toegangsstatus, de toegangsduur en de bytes die als onderdeel van deze verbinding worden overgedragen, geregistreerd. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische doeleinden en garanderen in deze context de anonimiteit van elke gebruiker.

 

6.4 Persoonlijke informatie die we verzamelen als onderdeel van onze diensten

6.4.1 Welke persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden?

Als onderdeel van de uitvoering van zijn taken verzamelt Aquatel bepaalde gegevens, waaronder gegevens over het verwarming- en waterverbruik van appartementsbewoners.

Aquatel treedt op als onderdeel van een missie om meetapparatuur te installeren en periodiek uit te lezen om het water- en verwarmingsverbruik te bepalen in gebouwen met collectieve verwarming en / of waterdistributie. Deze opdracht wordt haar toevertrouwd door haar klanten, dat wil zeggen de verenigingen van mede-eigenaars (mogelijk vertegenwoordigd door de agent van het gebouw, vaak de curator genoemd), of de enige eigenaar van het gebouw in kwestie. Met andere woorden, Aquatel treedt op als onderaannemer van zijn klanten, dat wil zeggen dat het de persoonsgegevens van de bewoners namens hen verwerkt. Naast de verbruiksgegevens van appartementsbewoners verwerkt Aquatel de identificatiegegevens van haar klanten, zoals hun namen, post- en e-mailadressen en telefoonnummers.

Aquatel heeft de gegevens van de bewoners van de appartementen nodig om de door elke bewoner te betalen kosten te verdelen, de correcte werking van de geïnstalleerde toestellen te controleren en, indien nodig, een dienst te verlenen om het verbruik aan zijn klanten op te volgen en te waarschuwen.

Deze bijbehorende tel- en distributiemissie is ook gebaseerd op Richtlijn (EU) 2012/27 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 en op Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van mei 30, 2018, met betrekking tot de energie-efficiëntie van gebouwen.

Aquatel heeft ook de identificatiegegevens van zijn klanten nodig om hen de diensten te leveren die ze hebben besteld en om dergelijke diensten te factureren.

 

6.4.2 Hoe verzamelen we verbruiksgegevens van bewoners?

In het geval van handmatige verklaringen wordt een bericht van passage gestuurd naar de klanten van het bedrijf, dat wil zeggen de verenigingen van mede-eigenaars (mogelijk vertegenwoordigd door de agent van het gebouw, vaak de curator genoemd), of de enige eigenaar van het betreffende gebouw.

Op de afgesproken dag gaat een vertegenwoordiger van Aquatel naar het gebouw en leest de meters en distributeurs in elke accommodatie. Deze verklaring wordt afgelegd in aanwezigheid van de bewoner of degene die toegang heeft verleend tot de woonruimte. Een duplicaat van de verklaring wordt aan de bewoner of aan die persoon overhandigd.

In het geval van metingen die op afstand worden uitgevoerd, gebruikt Aquatel software voor het lezen en overdragen van gegevens in een formaat dat specifiek is voor Aquatel. Dit “leestelegram” is gebaseerd op de unieke identificatie van de uitgelezen meter. Deze gegevens worden pas eenmaal naar zijn beveiligde IT-omgeving overgebracht, dat ze vervolgens worden gedecodeerd en opnieuw worden toegewezen aan de betrokken appartementen en bewoners, zodat Aquatel zijn bovengenoemde distributie-, monitoring- en alarmeringsopdrachten kan uitvoeren.

 

6.5 Cookies

Alle websites gebruiken tot op zekere hoogte zogenaamde “cookies”. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Ze helpen onze aanbiedingen gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, worden “sessiecookies” genoemd. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat ze worden verwijderd. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij volgende bezoeken te herkennen.

U kunt uw browser zo configureren dat u op de hoogte wordt gehouden van het plaatsen van cookies (= msg “Cookies toestaan”) en om cookies alleen per geval toe te staan, om de acceptatie van cookies in bepaalde omstandigheden of in het algemeen uit te sluiten en om het automatisch verwijderen van cookies te activeren wanneer de browser wordt gesloten, of doe dit handmatig aan het einde van de sessie. De functionaliteit van deze websites kan worden beperkt als u cookies uitschakelt.

 

6.6 Serverlogbestanden

De serviceprovider van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in

“Serverlogbestanden”, die automatisch door uw browser naar ons worden verzonden. Deze informatie omvat:

 • Het browsertype en de versie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • De verwijzings-URL
 • IP adres
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van het serververzoek

We behouden ons het recht voor om de gegevens op een later tijdstip te verifiëren als we aanwijzingen krijgen van illegaal gebruik.

 

7. SSL-codering

Deze websites gebruiken SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, inclusief verzoeken die u naar ons, de exploitant van de websites, stuurt. Beveiligde verbindingen zijn te herkennen aan het hangslotpictogram in de browserregel en het browseradres dat begint met “https: //” in plaats van “http: //”. Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

 

8. Rechten

Door een gedateerd en ondertekend verzoek (ook in elektronisch formaat), geadresseerd en bewijs van uw identiteit te sturen, hebt u recht op gratis informatie over uw persoonlijke gegevens die we registreren, hun herkomst en hun ontvangers. En het doel van hun verwerking, en je hebt het recht om deze gegevens te autoriseren, te blokkeren en te verwijderen. In sommige gevallen heeft u ook recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte gegevens. Als u vragen heeft over deze of andere aspecten van persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het hieronder aangegeven adres of per e-mail op privacy@Aquatel.be voor de Belgische site.

In het geval dat Aquatel de gegevens heeft doorgegeven aan andere personen, bijvoorbeeld klanten die Aquatel een mandaat hebben gegeven voor zijn diensten, zal Aquatel alle redelijke maatregelen nemen om deze personen op de hoogte te brengen van het verzoek om een ​​link naar deze gegevens of een kopie of reproductie te verwijderen. daarvan.

 

9. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel,

 

10. Verbod op reclamemail

We verbieden hierbij het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van onze verplichte juridische kennisgeving om promoties en informatiemateriaal te verzenden waar we niet expliciet om hebben gevraagd. We behouden ons het recht voor om expliciete juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie via bijvoorbeeld spam-e-mails.

 

11. Uw veiligheid is belangrijk

Om de persoonlijke gegevens die we bewaren te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik, hebben we belangrijke technische en operationele veiligheidsmaatregelen genomen, die regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt, rekening houdend met de stand van de kennis, implementatiekosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden. van de verwerking en de risico’s voor de betrokken natuurlijke personen.

Als uw gegevens door Aquatel worden verwerkt als onderdeel van een gecentraliseerde gegevensverwerking om de klantenservice te verbeteren of om technische redenen, zorgen wij er door middel van gepaste maatregelen voor dat er rekening wordt gehouden met de belangen van onze klanten op het gebied van gegevensbescherming in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Gegevensbeschermingsverordening (AVG). Houd er rekening mee dat we alle mogelijke maatregelen nemen om een ​​veilige overdracht van gegevens te garanderen. De gegevensoverdracht via internet is echter niet volledig veilig. De veiligheid van de gegevens die naar onze sites worden verzonden, kan daarom niet worden gegarandeerd.

Als we onze richtlijnen voor gegevensbescherming wijzigen, zullen we de wijzigingen op die sites plaatsen. Zo wordt u altijd geïnformeerd over hoe we verder gaan met het verzamelen en gebruiken van verschillende informatie.

 

12. Toestemming

Onder bepaalde voorwaarden hebben we uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens voor specifieke activiteiten te verwerken. Afhankelijk van de reden waarom uw gegevens specifiek worden gevraagd, zullen we deze toestemming expliciet verkrijgen via “opt-in”.

Volgens artikel 4 (11) van de AVG betekent toestemming (via opt-in) “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene, door middel van een verklaring of een duidelijke positieve handeling, die persoonlijke gegevens over hem worden verwerkt ”. Simpel gezegd betekent dit dat:

 • U moet ons vrijwillig uw toestemming geven, zonder dat wij enige vorm van druk op u uitoefenen;
 • U moet weten waar u uw toestemming voor geeft – dus we zullen ervoor zorgen dat we u adequaat hebben geïnformeerd;
 • U geeft uw toestemming in de vorm van een bevestigende bevestigende handeling. We kunnen een veld verstrekken waarin u aangeeft dat deze specificatie duidelijk en ondubbelzinnig is ingevuld.

 

13. Gegevens delen

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden alleen gedeeld met:

 • De mensen maakten zich zorgen;
 • Personeelsleden van Aquatel en zijn verbonden ondernemingen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de taken van Aquatel;
 • Klanten die Aquatel gemandateerd hebben voor zijn diensten en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van deze diensten;
 • Onderaannemers van Aquatel (bijvoorbeeld de computerhost) voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun opdrachten of in de gevallen voorzien door de wet;
 • Overheidsinstanties in de gevallen waarin de wet voorziet.

 

14. Bewaartermijn van gegevens

Gegevens van bewoners worden bewaard voor de duur van hun bewoning in het betreffende appartement en gedurende de wettelijke verjaringstermijnen na vertrek uit het betreffende appartement.

Gegevens met betrekking tot Aquatel-klanten worden bewaard voor de duur van het contract voor de diensten die ze hebben besteld, evenals voor de wettelijke verjaringstermijnen na het einde van het servicecontract.

 

15. Contactpunt gegevensbescherming

Voor België per e-mail naar privacy@Aquatel.be of per gewone post naar Aquatel SPRL, Pont Léopold, 13 tot 4800 Verviers.