VERKOOPVOORWAARDEN

Deze verkoopvoorwaarden zijn geldig tenzij anders bepaald in onze speciale voorwaarden in onze ontvangstbevestiging van de bestelling.

1 De aanvaarding van een bestelling houdt voor de koper de formele instemming in op de volgende voorwaarden, geen ervan kan als louter formeel en eenvoudig bedreigend worden beschouwd.

2 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een bestelling is dan ook pas definitief na schriftelijke bevestiging door ons. Door onze agenten of vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen, evenals met hen gemaakte afspraken, zijn slechts geldig na onze schriftelijke bekrachtiging.

3 Onze prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaalprijzen, lonen en sociale lasten. Bij wijziging daarvan behouden wij ons het recht voor om naast de overeengekomen prijs een evenredige verhoging in rekening te brengen. De prijzen en voorwaarden van onze aanbiedingen en orderbevestigingen zijn alleen geldig als het gebruik van de apparaten plaatsvindt in het land van de aan ons aangegeven ontvanger. Door simpelweg een bestelling bij ons te plaatsen, stemt de koper ermee in de apparaten zonder onze schriftelijke toestemming niet te gebruiken in een ander land dan het land waarvoor we de bestelling hebben geaccepteerd en waarnaar we ze verzenden, en blijft verantwoordelijk tegenover -vis -aan ons voor de naleving van deze vereiste. De kenmerken van de verkochte producten zijn die welke voorkomen in de specificaties waarnaar de bestelling uitdrukkelijk verwijst: de gegevens in onze catalogi, technische beschrijvingen of publicaties, enz. zijn slechts indicatief.

4 We raden onze klanten aan om onze pakketten bij aankomst te controleren. In het geval dat ze uiterlijke tekenen van bederf vertonen, is het essentieel om een ​​voorbehoud te formuleren alvorens de vervoerder kwijting te verlenen. De verpakking wordt gefactureerd.

5 In geval van vertraging in de levering door La SRL Aquatel kan ons geen schade en rente, boete of schadevergoeding van welke aard dan ook worden toegerekend, evenals in geval van vertraging in de levering als gevolg van overmacht zoals staking of lock-out in onze werkplaatsen of die van onze onderaannemers, onderbreking of transportmoeilijkheden, economische storingen of andere.

6 Onze goederen zijn gegarandeerd tegen elk ontwerp-, uitvoerings- of materiaalfout. Met betrekking tot materiële gebreken is onze verantwoordelijkheid echter niet aangegaan wanneer de fabricage van onze producten volgens de regels van de kunst is uitgevoerd. De garantieperiode is twee jaar vanaf de datum van verzending of beschikbaarheid. De garantie is beperkt tot de herstelling of vervanging, in onze werkplaatsen, van als defect erkende onderdelen, met uitsluiting van elke vergoeding. De handelingen van ontkoppeling, demontage, transport van en naar de plaats van installatie, herinstallatie van apparatuur of defecte onderdelen worden door de koper op zijn kosten uitgevoerd. Indien de claim van de koper door ons bedrijf als ongegrond wordt erkend, worden de kosten van onderzoeken, reparaties of vervangingen worden aangerekend. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor enige verslechtering als gevolg van een gebrek aan bewaking, onderhoud, schokken, vochtigheid, corrosie, vervuiling of abnormale verwarming of het gebruik van apparaten voor doeleinden waarvoor ze niet bedoeld zijn of in abnormale omstandigheden.

De garantie vervalt automatisch als de koper op eigen initiatief of door een niet door ons geautoriseerde persoon reparaties of wijzigingen heeft uitgevoerd. Om een ​​beroep te kunnen doen op voornoemde garantie dient de koper ons bedrijf binnen vijftien werkdagen schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele gebreken die zich hebben voorgedaan.

7 Alle klachten anders dan bedoeld in artikel 7 met betrekking tot onze leveringen moeten binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons worden gemeld. We behouden ons het recht voor om elke terugzending van goederen te weigeren die zou zijn gedaan zonder onze voorafgaande toestemming of die niet zou zijn gedaan binnen vijftien kalenderdagen na kennisgeving van deze overeenkomst.

8 Betaling van facturen zal worden gedaan op elke manier die door Aquatel SRL wordt aanvaard en moet worden gedaan in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die op de factuur staan ​​vermeld. In ieder geval en in afwijking van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek worden facturen of debetnota’s die niet op de vervaldag zijn gedekt, van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een forfaitaire rente van 10% per jaar , tot de dag van betaling; daarnaast worden facturen of debetnota’s die na hun vervaldag onbetaald blijven, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro, onverminderd eventuele interesten.

9 De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de prijs en de overeengekomen toeslagen.

10 Om te voldoen aan de wetgeving inzake afvalrecycling, zal de koper de gefactureerde apparaten verwijderen wanneer ze het einde van hun gebruik hebben bereikt en ze op zijn kosten terugsturen naar La SRL Aquatel, die de kosten van hun recycling zal dragen.

11 – Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Verviers en, indien nodig, aan de vrederechter van het 1e kanton van Verviers, die door beide partijen als de enige bevoegde worden erkend. Dit contract wordt beheerst door het Belgische recht.